Kategorija: Labās ziņas

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Vakara svētbrīdis 14.04. #pacietība

Kolosiešiem 1:11-12 Bet Viņš Savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gai...

Garīgās brokastis 14.04. #pacietība

Ebrejiem 10:36 Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Atklāsmes 2:3 Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis. Atklāsmes 3:10 Tāpēc, ka tu esi tu...

Garīgās brokastis 09.04. #prieks

Galatiešiem 5:22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Jāņa 15:11 To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks b...

Vakara svētbrīdis 08.04. #miers

Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus: 10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai 20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lū...

Garīgās brokastis 08.04. #miers

Jāņa ev 14:27 Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Filipiešiem 4:6-7 Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva p...

Vakara svētbrīdis 07.04. #mīlestība

Jāņa 4:16 Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Mateja 5:44-46 Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lū...

Garīgās brokastis 07.04. #mīlestība

Galatiešiem 5:22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. 1 Korintiešiem 13:4-7 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīle...

Garīgās brokastis 03.04.

Psalms 50:23 Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu. 1 Korintiešiem 11:26 Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, ti...

Vakara svētbrīdis 02.04.

Psalms 8:3 No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem, lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem. Psalms 73:21-28 Ja mana sirds tomēr vēl vairāk sarūgtinātos un savās ie...

Garīgās brokastis 02.04.

Nehemijas 9:19-23 Tad tomēr Savā lielajā žēlastībā Tu nepameti viņus tuksnesī; mākoņu stabs neatkāpās no viņiem, lai vadītu viņus pa ceļu dienā, nedz uguns stabs naktī, lai apgaismotu ceļu, pa kuru viņiem jāiet. Tu de...

Vakara svētbrīdis 01.04.

Psalms 90:12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Efeziešiem 5:15-17 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauna...

Garīgās brokastis 01.04.

Psalms 90:12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Efeziešiem 5:15-16 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauna...

Vakara svētbrīdis 31.03.

1 Korintiešiem 7:23 Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. 1 Korintiešiem 7:29-32 Bet to, brāļi, es saku: laiks ir īss. Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti; un kas raud, kā tādi, kas neraud; ...

Garīgās brokastis 31.03.

Daniēla 11:32 Ar glaimu un pavedinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas sliecas pārkāpt derību, galīgi lauzt savu uzticību Tam Kungam; bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies...

Vakara svētbrīdis 30.03.

Ebrejiem 10:35-36 Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jēkaba 5:7-8 Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. R...

Garīgās brokastis 30.03.

Romiešiem 8:38-39 Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestīb...

Vakara svētbrīdis 27.03.

Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus: 10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai 20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lū...

Garīgās brokastis 27.03.

Caharijas 10:11-12 Kad viņi ies caur bēdu jūru un sitīs jūras viļņus, tad izsīks visas Nīlas straumes; Asīrijas lepnība taps pazemota, Ēģiptes scepteris kļūs nevarīgāks un beidzot izgaisīs. Un Es tos stiprināšu paļāvī...

Vakara svētbrīdis 26.03.

Psalms 40:2-4 Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus so...

Garīgās brokastis 26.03.

Filipiešiem 4:4 Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! Filipiešiem 4:6-7 Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā....

3 no 41234