Kategorija: Labās ziņas

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Vakara svētbrīdis 25.03.

2 Korintiešiem 6:2 Jo Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. - Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēc...

Garīgās brokastis 25.03.

Mateja 11:28-30 Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atviegl...

Vakara svētbrīdis 24.03.

1 Pētera 5:8-9 Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūs...

Garīgās brokastis 24.03.

Salamana pamācības 3:5-8 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet...

Vakara svētbrīdis 23.03.

Romiešiem 4:18-21 Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts: tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi - viņam varēja ...

Garīgās brokastis 23.03.

Atklāsmes 12:10-11 Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: "Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara, jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priek...

Vakara svētbrīdis 20.03.

Psalms 50:23 Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu. Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stipr...

Garīgās brokastis 20.03.

Mat 13:31-32 ..."Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku,...

Vakara svētbrīdis 19.03.

Mat 14:26-29 Un, kad mācekļi Viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja: "Tas ir spoks." Un tie brēca aiz bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: "Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstietie...

Garīgās brokastis 19.03.

Psalms 107:1-2 "Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!" Tā lai saka tie, ko Tas Kungs atpestījis, ko Viņš ir izglābis no spaidītāja rokas. Psalms 107:19-22 Tad viņi piesauca To K...

Vakara svētbrīdis 18.03.

Apd 1:8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums... Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus: 10.00 Garīgās...

Garīgās brokastis 18.03.

Mat 28:20 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. ...

Vakara svētbrīdis 17.03.

Psalms 27:1-3 Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu mi...

Garīgās brokastis 17.03.

1. Sam 17:45-46 Bet Dāvids sacīja filistietim: "Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu, un kaujas vāli, bet es eju tev pretī Tā Kunga Cebaota Vārdā, kas ir Israēla karapulku Dievs, kuru tu esi izaicinājis. Šodien Tas Kun...

Vakara svētbrīdis 16.03.

2 Tes 3:3 Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna. Jāņa 16:33 To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzv...

Garīgās brokastis 16.03.

Rom 8:11 Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos. Marka 16:17-18 Bet šīs zī...

4 no 41234