Kategorija: Citi

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Garīgās brokastis 17.04. #lēnprātība #atturība

Filipiešiem 2:12 Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. 2 Timotejam 1:7 Jo Dievs ...

Vakara svētbrīdis 16.04. #uzticība

1 Korintiešiem 4:2 No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus: 10.00 ...

Garīgās brokastis 16.04. #uzticība

2 Tesaloniķiešiem 3:3 Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna. Ebrejiem 11:1 Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Romiešiem 4:20 Dieva ap...

Vakara svētbrīdis 15.04. #laipnība #labprātība

Psalms 42:6 Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam! Romiešiem 2:4 Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pac...

Garīgās brokastis 15.04. #laipnība #labprātība

Psalms 42:6 Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu! Jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam! Romiešiem 2:4 Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pac...

Vakara svētbrīdis 14.04. #pacietība

Kolosiešiem 1:11-12 Bet Viņš Savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gai...

Garīgās brokastis 14.04. #pacietība

Ebrejiem 10:36 Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Atklāsmes 2:3 Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis. Atklāsmes 3:10 Tāpēc, ka tu esi tu...

Garīgās brokastis 09.04. #prieks

Galatiešiem 5:22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Jāņa 15:11 To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks b...

Vakara svētbrīdis 08.04. #miers

Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus: 10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai 20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lū...

Garīgās brokastis 08.04. #miers

Jāņa ev 14:27 Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Filipiešiem 4:6-7 Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva p...

Vakara svētbrīdis 07.04. #mīlestība

Jāņa 4:16 Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Mateja 5:44-46 Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lū...

Garīgās brokastis 07.04. #mīlestība

Galatiešiem 5:22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. 1 Korintiešiem 13:4-7 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīle...

Garīgās brokastis 03.04.

Psalms 50:23 Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu. 1 Korintiešiem 11:26 Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, ti...

Vakara svētbrīdis 02.04.

Psalms 8:3 No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem, lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem. Psalms 73:21-28 Ja mana sirds tomēr vēl vairāk sarūgtinātos un savās ie...

Garīgās brokastis 02.04.

Nehemijas 9:19-23 Tad tomēr Savā lielajā žēlastībā Tu nepameti viņus tuksnesī; mākoņu stabs neatkāpās no viņiem, lai vadītu viņus pa ceļu dienā, nedz uguns stabs naktī, lai apgaismotu ceļu, pa kuru viņiem jāiet. Tu de...

Vakara svētbrīdis 01.04.

Psalms 90:12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Efeziešiem 5:15-17 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauna...

Garīgās brokastis 01.04.

Psalms 90:12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Efeziešiem 5:15-16 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauna...

Vakara svētbrīdis 31.03.

1 Korintiešiem 7:23 Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. 1 Korintiešiem 7:29-32 Bet to, brāļi, es saku: laiks ir īss. Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti; un kas raud, kā tādi, kas neraud; ...

Garīgās brokastis 31.03.

Daniēla 11:32 Ar glaimu un pavedinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas sliecas pārkāpt derību, galīgi lauzt savu uzticību Tam Kungam; bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies...

Vakara svētbrīdis 30.03.

Ebrejiem 10:35-36 Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jēkaba 5:7-8 Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. R...