Informācija

Dieva mīlestība ir tik spēcīga un radikāli glābjoša, ka to piedzīvojot, tiek izmainīta visa mūsu būtība, domāšana un attieksme, ka mēs vairs negribam dzīvot sev pašiem, bet vēlamies darīt daudz, lai redzētu, kā mūsu līdzcilvēki piedzīvo Kristu, Dievam darbojoties caur ikvienu no mums.

Dievs mīl cilvēkus!
Viņš samaksāja dārgāko cenu, lai nevienam nebūtu jāiet pazušanā (2.Pēt 3:9). Un mums Viņš ir devis salīdzināšanas amatu, lai mēs šodien iestātos par cilvēkiem, lūdzot un droši sludinot tīro un spēcīgo evaņģēliju, kas glābj un atbrīvo. Jo cilvēkiem ir tiesības zināt savas tiesības un izdarīt savu apzinātu izvēli.

Jēzus teica: Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums un būsit Mani liecinieki. (Ap d 1:8) Šodien mums ir Viņa spēks. Mēs esam Viņa liecinieki. Mēs varam lūgt par pasaules atmodu, taču atbildīgi esam par tiem cilvēkiem, kuri atrodas mums blakus.

Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? (Rom 10:13-14)

Tāpēc esi aktīvs lūgšanā  

1. Lūdz par savu sirdi

Lai pats esot piepildīts ar Tēva mīlestību, tu to varētu nodot citiem. Tad nekalposi pienākuma vai vainas sajūtas dēļ, esot tikai kā “skanošs varš vai šķindošs zvārgulis”. Kalpošana citiem prasīs laiku, drosmi un paklausību. Prasīs atstāt savu komforta zonu, izjūtot bailes un nedrošību. Taču tas arī nozīmē piedzīvot, ka Dieva mīlestība kļūst daudz stiprāka par jebkurām bailēm, un tu drosmīgi sludināsi evaņģēliju, kas glābj, atbrīvo un dziedina. (Lūk 4:18)

2. Lūdz par iespējām ikdienā

Dievam visdārgākais uz zemes ir cilvēks. Lūdz, lai tu ikdienā nekoncentrētos tikai uz lietām un pienākumiem, bet saredzētu cilvēku un viņa vajadzības. Lai tu darītu tos labos darbus, kuros Dievs tevi ir ielicis – kā problēmu risinātāju, miera un prieka vēsts nesēju. Lūdz pēc Svētā Gara vadības ikdienā, izmantot iespējas būt par svētību saviem paziņām, draugiem vai nejauši satiktiem cilvēkiem.

3. Lūdz par konkrētu cilvēku

Vispirms runāsim ar Dievu par cilvēku, pēc tam ar cilvēku par Dievu. Sagaidi, lai Svētais Gars tev iedod konkrētu cilvēku (draugu, kolēģi, paziņu), par kuru šobrīd nepieciešams aizlūgt. Dabiski gribēsi lūgt par kādu tuvinieku, bet to varam darīt, kad vien vēlamies. Šajā nedēļā uzticies Svētajam Garam, lai iestātos par kādu draugu, kolēģi, paziņu.

Dievs zina, kas notiek cilvēku sirdīs, mēs ne. Pāvils teica, ka – ja cilvēkam neatveras evaņģēlijs, tas nozīmē, ka viņš stāv uz pazušanas ceļa un nespēj noticēt, jo šīs pasaules dievs (velns) ir apstulbojis viņa prātu, ka viņš neredz gaismu, kas nāk no Kristus vēsts(2.Kor 4:3,4) Tāpēc tava iestāšanās lūgšanā ir ļoti svarīga. Lūgšana sagatavo sirdi sadzirdēt Tēva balsi.

Mūsu pienākums ir katru dienu neatlaidīgi iestāties par šo cilvēku un viņa ģimeni ticības un mīlestības pilnā lūgšanā. Un sagaidi, lai lūgšanā tu saredzētu veidus, kā praktiski svētīt un iepriecināt šo cilvēku, kā arī īstajā laikā nodot vēsti no Tēva sirds.  

Tā ir mūsu misija.

Kategorija:

Dažādi