Kategorija: Citi

Kārtot pēc: Datums | Skatījumi Kārtot no vecākā
Skats:

Garīgās brokastis 07.04. #mīlestība

Galatiešiem 5:22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. 1 Korintiešiem 13:4-7 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīle...

Garīgās brokastis 03.04.

Psalms 50:23 Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu. 1 Korintiešiem 11:26 Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, ti...

Vakara svētbrīdis 02.04.

Psalms 8:3 No bērnu un zīdaiņu mutes Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem, lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem. Psalms 73:21-28 Ja mana sirds tomēr vēl vairāk sarūgtinātos un savās ie...

Garīgās brokastis 02.04.

Nehemijas 9:19-23 Tad tomēr Savā lielajā žēlastībā Tu nepameti viņus tuksnesī; mākoņu stabs neatkāpās no viņiem, lai vadītu viņus pa ceļu dienā, nedz uguns stabs naktī, lai apgaismotu ceļu, pa kuru viņiem jāiet. Tu de...

Vakara svētbrīdis 01.04.

Psalms 90:12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Efeziešiem 5:15-17 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauna...

Garīgās brokastis 01.04.

Psalms 90:12 Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam! Efeziešiem 5:15-16 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauna...

Vakara svētbrīdis 31.03.

1 Korintiešiem 7:23 Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. 1 Korintiešiem 7:29-32 Bet to, brāļi, es saku: laiks ir īss. Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā neprecēti; un kas raud, kā tādi, kas neraud; ...

Garīgās brokastis 31.03.

Daniēla 11:32 Ar glaimu un pavedinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas sliecas pārkāpt derību, galīgi lauzt savu uzticību Tam Kungam; bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies...

Vakara svētbrīdis 30.03.

Ebrejiem 10:35-36 Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jēkaba 5:7-8 Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. R...

Garīgās brokastis 30.03.

Romiešiem 8:38-39 Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestīb...

Vakara svētbrīdis 27.03.

Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus: 10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai 20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lū...

Garīgās brokastis 27.03.

Caharijas 10:11-12 Kad viņi ies caur bēdu jūru un sitīs jūras viļņus, tad izsīks visas Nīlas straumes; Asīrijas lepnība taps pazemota, Ēģiptes scepteris kļūs nevarīgāks un beidzot izgaisīs. Un Es tos stiprināšu paļāvī...

Vakara svētbrīdis 26.03.

Psalms 40:2-4 Es gaidīt gaidīju uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus so...

Garīgās brokastis 26.03.

Filipiešiem 4:4 Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! Filipiešiem 4:6-7 Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā....

Vakara svētbrīdis 25.03.

2 Korintiešiem 6:2 Jo Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. - Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēc...

Garīgās brokastis 25.03.

Mateja 11:28-30 Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atviegl...

Vakara svētbrīdis 24.03.

1 Pētera 5:8-9 Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūs...

Garīgās brokastis 24.03.

Salamana pamācības 3:5-8 Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet...

Vakara svētbrīdis 23.03.

Romiešiem 4:18-21 Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts: tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi - viņam varēja ...

Garīgās brokastis 23.03.

Atklāsmes 12:10-11 Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: "Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara, jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priek...

5 no 7« Sākums...34567